Dyslexie kinderen

Dyslexie is een complexe leerstoornis waarvoor bij OCRN specialistisch behandeld wordt in multidisciplinair verband. De dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN blijkt zeer effectief (Masterthesis, 2013). Uit het onderzoek blijken zowel de technische leesprestaties op woord- en tekstniveau als de spellingprestaties significant te zijn verbeterd ten opzichte van het niveau van spellen dat kinderen bij de start van het behandeltraject hadden. Nog niet eerder is het beloop van dyslexiebehandelingen beschreven op de wijze van het onlangs afgeronde onderzoek.  
 
Prof. dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert van de Rijksuniversiteit Groningen - afdeling Orthopedagogiek - heeft de begeleiding en supervisie verzorgd van effectiviteitsonderzoek naar de dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN. Daarbij is onderzocht welke factoren van invloed zijn bij de ontwikkeling van de lees- en spellingvaardigheid binnen de behandeling. Het onderzoeksvoorstel is geschreven door voormalig directeur zorg van OCRN, mevr. Dr. F.W. (Frederiec) Withaar en is uitgevoerd door mevr. G. (Gytha) Arts en mevr. J. (Janieke) Krol.

U overweegt een dyslexietest voor uw kind? Waarom zou u kiezen voor een test bij OCRN? Juist als sprake is van ernstige dyslexie, is sprake van een krachtige impact op het dagelijkse leven van zowel het kind als ouder(s). De ernstige dyslexie is van invloed op het lezen en schrijven en raakt ook het sociaal en emotioneel functioneren. Juist over deze aspecten vindt u informatie in het boek 'Omgaan met dyslexie'. De specialistische behandelingen zijn ontworpen door psycholoog Tom Braams, die mede bekend is vanwege het boek 'Dyslexie, een complex taalprobleem'.
 
Succesfactoren in de behandeling zijn:
a. Specialistische  behandeltrajecten;
b. Afstemming met de school; schoolbezoek door schoolbezoeker met als doel uitleg te geven over de behandeling; daarnaast: mailcontact of telefonisch contact tussen de desbetreffende behandelaar en leerkracht/intern begeleider; ook is de leerkracht of intern begeleider welkom behandelingen bij te wonen;
c. Gespecialiseerde en betrokken behandelaar die werkt vanuit een multidisciplinair team, waardoor bij OCRN directe consultaties (observaties) plaats kunnen vinden vanuit andere disciplines zoals de neuropsychologie of neurolinguistiek; specialistische kennis is aanwezig omtrent het brede spectrum van leer- en gedragsproblemen;
d. Directe betrokkenheid van de ouders door deelname aan het behandelprogramma als co-therapeut. De directe betrokkenheid van een ouder bij minimaal 90% van (een deel van) de behandelingen is een belangrijke succesfactor: vader of moeder ziet en hoort hoe de behandelsessies gestalte krijgen, hoe de behandeling vorm wordt gegeven, hoe het kind reageert op de behandeling, hoe de 'mindset' van het kind verandert en hoe de behandeling in de thuissituatie deels voortgezet kan worden.
 
OCRN verricht dyslexie-onderzoek bij:
- kinderen in de leeftijd van de basisschool;
- leerlingen in het voortgezet onderwijs;
- studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs;
- volwassenen in werksituaties.

OCRN verricht dyslexiezorg in de provincies Groningen en Drenthe. OCRN is gevestigd in Assen, Groningen, Hoogezand en Nieuw-Roden. OCRN heeft met haar dyslexiezorg een stevige verankering in de provincies Groningen en Drenthe. 

Wat is dyslexie?

De huidige wetenschappelijke stand van zaken maakt het mogelijk dyslexie te omschrijven als een subtiele stoornis in de ontwikkeling van de hersenen op basis van een genetische predispositie, die leidt tot verstoringen in de verwerking van taalspecifieke informatie, die primair tot uiting komt bij de verwerking van fonologisch-orthografische informatie en zich voornamelijk uit in het moeizaam lezen en spellen van woorden. Genetisch onderzoek wijst op een multi-factorieel probleem. Hersenonderzoek wijst zowel op anatomische als functionele afwijkingen bij dyslexie. Deze afwijkingen in hersenfunctie treden op bij lezen en aan lezen gerelateerde cognitieve informatie-verwerkingsprocessen. Dit specifieke lees- en spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling, die op grond van de overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn.


(Latta, J.M., Hendriksen-Neijssen, G.M.M., Loenhout, J.W.A, Dyslexie van zorg verzekerd?, 2007; Blomert, L., Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling, 2006)

 

  
 
 
Direct aanmelden