Dyslexieverklaring

Is er sprake van dyslexie, dan geeft OCRN een (geldige) verklaring waarin de diagnose dyslexie staat. Een dyslexieverklaring blijft overigens altijd geldig.
 
Dyslexieverklaring en rechten
'Impuls en Woortblind' en de 'Oudervereniging Balans' zijn actieve verenigingen. OCRN beveelt deze verenigingen van harte bij u aan. Beide verenigingen hebben tal van wetenswaardigheden op de site staan; een kleine selectie over de rechten van leerlingen en studenten met een geldige dyslexieverklaring is hieronder genoteerd:
 
Wat voor rechten heeft een kind met dyslexie op de basisschool?
(bron: Impuls en Woortblind)
Een kind met dyslexie heeft op de basisschool geen specifieke rechten die wettelijk zijn vastgesteld. Maar naar aanleiding van het dyslexierapport en het advies van de orthopedagoog/psycholoog kan het kind wel bepaalde voorzieningen krijgen. Maar dat is per individu verschillend omdat niet iedereen dezelfde problemen met dyslexie ervaart. Verder geeft het dyslexieprotocol goede richtlijnen voor een school hoe te handelen met dyslexie. Zoek dus naar een school die al ervaring heeft met het begeleiden van leerlingen met dyslexie! Wel hebben leerlingen recht op aanpassingen bij de CITO-toets en de entreetoets.
 
Hoe kan de school zorgen voor goede voorwaarden voor het maken van de CITO-eindtoets?
(Bron: Impuls en Woortblind)
Voor dyslectische leerlingen, die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring, is een gesproken versie van het opgavenboekje beschikbaar. De dyslexieverklaring hoeft niet aan de Cito-groep toegezonden te worden, maar dient op de school te worden gearchiveerd. De ingesproken versie wordt door de leerlingen individueel gebruikt. Om de rest van de klas niet te storen, dient de leerling de toets afgezonderd van de rest te maken of een koptelefoon te gebruiken. Voor dyslectische leerlingen die niet in het bezit zijn van een dyslexieverklaring, kunnen de zwart/wit-versie of de vergrote versie toch enige hulp bieden. De gedachte daarachter is dat de leerling niet door de vele kleuren wordt afgeleid, en dat de vergrote weergave de woordherkenning bevorderd. De school kan de leerling met dyslexie de vragen laten beantwoorden in de toets; de leraar brengt de antwoorden dan later over op het computerblad. Voor de goede orde: er is geen aparte versie voor dyslectische leerlingen, alleen de afname is anders. Alle dyslectische leerlingen kunnen tevens extra tijd te krijgen. De docent kan zelf bepalen hoeveel tijd een dyslectische leerling voor de toets krijgt. Let wel: het is van groot belang dat de school ruim voor de CITO toets de kinderen met dyslexie leert hoe met het aangepaste CITO toetsmateriaal om te gaan.
 
Wat voor rechten heeft een dyslectische leerling in het VO?
(Bron: Impuls en Woortblind)
Een leerling heeft recht op goed en indien nodig aangepast onderwijs. Maar de school beslist wat goed is, of aanpassingen noodzakelijk zijn en of geboden worden. Voorzieningen als: Vragen worden in gesproken vorm aangeboden; De leerling krijgt meer tijd voor het examen; De schriftelijke opgaven worden vergroot aangeboden. Vaak biedt de VO-school ook gedurende de schoolloopbaan deze extra faciliteiten (naar aanleiding van het dyslexierapport) maar de school is daartoe niet verplicht. Zoek naar een school die al ervaring heeft met het begeleiden van leerlingen met dyslexie! De overheid houdt het onderwijs verantwoordelijk voor de begeleiding van dyslectische leerlingen en geeft ze hiervoor een lumpsum van 2500 euro per jaar.
 
Op welke leerwegen binnen het VO is een vrijstelling moderne vreemde taal/talen wettelijk geregeld?
(Bron: Impuls en Woortblind)
Als een leerling dreigt niet aan de eisen van het VMBO te voldoen vanwege zijn dyslexie dan kan er vrijstelling MVT worden aangevraagd. Op de HAVO niet, omdat men er vanuit gaan dat het hier gaat om spreken en luisteren in het examen. In het VWO is in zeer uitzonderlijke gevallen vrijstelling gegeven, bijvoorbeeld als een leerling wel achten haalt voor al zijn exacte vakken.Een zorgelijke zaak. Docenten zien om deze reden getalenteerde exacte leerlingen afstromen naar lagere schooltypes hierdoor!
 
Wat voor rechten heeft een dyslectische leerling binnen het MBO?
(Bron: Impuls en Woortblind)
Op het MBO heeft de leerling met dyslexie geen extra rechten. De school voor MBO is vrij om de leerling met dyslexie extra faciliteiten te bieden. Ouders en leerling kunnen deze faciliteiten echter niet individueel afdwingen. Het steunpunt Handicap en Studie kan ouders en leerlingen ondersteunen om te komen tot goede afspraken met de school.
 
Wat voor rechten heeft een dyslectische student HBO/Universiteit?
In het Hoger Onderwijs valt dyslexie binnen de wetgeving van 'Studeren met een beperking". Dit houdt onder andere in, dat als er studievertraging ontstaat als gevolg van dyslexie, uitstel van het Negatief Bindend Studie Advies (BSA) kan worden verleend en/of een extra jaar studiefinanciering kan worden gerealiseerd. Voor beide voorzieningen moet tijdig de studentendecaan worden ingeschakeld. Verder is de instelling wettelijk verplicht ' binnen redelijke grenzen barrières weg te nemen die in de opleiding ontstaan als gevolg van dyslexie". Dat is een ruime formulering, maar het betekent wel dat je rechten hebt. Als je vindt dat een studie of opleiding onterecht een verzoek om een voorziening weigert, kan er een beroep gedaan worden op de Wet Gelijke Behandeling. Handicap en Studie staat studenten hierbij graag terzijde.
Direct aanmelden