Thuisbegeleiding | IPG

OCRN biedt Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling. IPG is behandeling bij een gezin thuis en richt zich op een optimale ontwikkeling van kinderen met een psychiatrische beperking in een veilig gezinsklimaat. Gezinsbehandelaars werken aan het versterken van vaardigheden van kinderen en aan vergroting van inzicht in de stoornis. Ook bieden ze (opvoedings)ondersteuning aan ouders en worden de andere kinderen in het gezin erbij betrokken. Met behulp van IPG leert het gezin om meer rekening te houden met elkaars mogelijkheden en beperkingen, duidelijk(er) te communiceren en hoe om te gaan met de verschillende emoties. Behandeling vindt voornamelijk plaats in de thuissituatie. De directe leefomgeving, bijvoorbeeld school of sportvereniging, kan er in overleg en indien gewenst (door ouders) bij betrokken worden. IPG duurt gemiddeld 6 maanden en kan maximaal 9 maanden duren.

Wat doet IPG?

Het doel van IPG is om er samen voor te zorgen dat:
  • ouders en kinderen inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van het kind;
  • ouders over specifieke opvoedingsvaardigheden beschikken die aansluiten bij het kind en eventuele broers en zussen;
  • de draagkracht en draaglast van ouders op elkaar is afgestemd;
  • het kind vaardigheden leert om zich beter staande te houden;
  • de sfeer in huis verbetert;
  • ouders voldoende steun ervaren van het netwerk om hen heen;
  • ouders weer vertrouwen krijgen in de toekomst van het gezin;
  • gezinsleden elkaar beter leren begrijpen

Indicaties

De indicaties voor IPG zijn: er is sprake van kinder- en jeugd psychiatrische problematiek. Indien er sprake is (geweest) van reguliere ouderbegeleiding: deze heeft tot nog toe onvoldoende of geen blijvend resultaat geboden en wordt afgerond. Er is systemische problematiek in een praktisch opvoedkundige context en er is een verstoorde verhouding tussen draagkracht en draaglast van ouders. Ouders zijn bereid om naar hun manier van opvoeden te kijken en hier eventueel verandering in aan te brengen.

Fase 1: Startfase

De eerste fase duurt vier tot zes weken. De gezinsbehandelaar legt in deze fase twee keer per week een bezoek af bij het gezin. Tijdens het eerste bezoek vragen we gezinsleden vragenlijsten in te vullen voor effectmeting. De uitkomsten hiervan worden in het gezin besproken. Bezoeken duren gemiddeld 1-2 uur en staan in het teken van kennismaking en probleemverheldering. Aan het eind van deze fase zijn er gezamenlijk doelen geformuleerd (behandelplan maken) die worden besproken met de hoofdbehandelaar.

Fase 2: Veranderingsfase

Deze fase duurt tien tot veertien weken. Hierin wordt gewerkt aan de opgestelde doelen. In het begin van deze fase is de gezinsbehandelaar veel aanwezig in het gezin; maximaal drie tot vier uur per week indien nodig verdeeld over twee bezoeken. Aan het einde van deze fase volgt er een tussenevaluatie en wordt gekeken welke doelen zijn behaald en of er nog (vervolg)hulp nodig is.

De opgestelde doelen worden uitgewerkt in concrete werkpunten en acties. Samen met het gezin wordt besproken waar prioriteiten liggen; welke doelen worden als eerste aangepakt en welke daarna?

In deze fase wordt regelmatig met de gezinsleden geëvalueerd om te kijken hoe de hulp van IPG en het werken aan de doelen verloopt en of er vooruitgang wordt geboekt.

Fase 3: Afbouw en afscheid

In deze fase, die zes tot acht weken duurt, staat het afscheid en afbouw centraal. In deze weken wordt de frequentie van de hulp afgebouwd en wordt gezamenlijk gewerkt aan het afronden van de hulpverlening. De gezinsbehandelaar zal in de laatste fase de frequentie van de bezoeken verminderen en is over het algemeen nog een tot twee uur per week aanwezig in het gezin, in overleg met ouders kan de frequentie van de bezoeken worden aangepast.

De gezinsbehandelaar fungeert in deze fase steeds meer als begeleider op afstand. De focus ligt hier op het volhouden, eigen maken en herhalen van het geleerde. Het is belangrijk dat gezinsleden het gevoel van controle over de nieuwe situatie krijgen en vasthouden. Daarnaast wordt gekeken hoe de resultaten geborgd kunnen worden en wat de gezinsleden kunnen doen als ze terugvallen in de oude situatie.

Bij afsluiting wordt aan de gezinsleden gevraagd de vragenlijsten voor de effectmeting in te vullen. Deze worden in het gezin besproken.

Nazorg

Na afsluiting van IPG heeft het gezin de beschikking over een knipkaart - waarvan maximaal drie keer gebruik kan worden gemaakt - om bij ontstane problemen of twijfels een eenmalige afspraak met de gezinshulpverlener te kunnen maken. Na drie maanden is er een follow-up contact. De gezinsbehandelaar hoort van de gezinsleden (ouders) hoe het gaat, of het lukt de bereikte resultaten vast te houden en of er eventueel andere hulp nodig is.
Direct aanmelden