Aanmelden
Vragen?
Of klik hier om naar het contactformulier te gaan

Invoelend | Veelzijdig | Multidisciplinair

OCRN heeft een tweetal afdelingen: Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ | Afdeling Dyslexiezorg. OCRN heeft vestigingen in Assen, Groningen, Hoogezand en Leeuwarden. Bij OCRN werkt een team van dokters, gz-psychologen, neuropsychologen, klinisch psychologen, ontwikkelingspsychologen, orthopedagogen en neurolinguïsten. OCRN werkt met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring waarbij de zonnebloem symbool staat voor kleur, kracht om te groeien en bovenal: warmte; warmte in de vorm van aandachtsvol contact doet groeien. De inhoudelijke leiding ligt bij mevr. Dr. Frederiec Withaar. 


"Kortdurende zorg als het kan, langer als dit nodig  is en altijd vlot in de omgang, respectvol in de benadering en liefdevol in de bejegening."

Behandelgebieden
Angst | typen angsten
Trauma | PTSS
Depressie | somberheid
ADHD | ADD
ASS | PDD-NOS | moeilijkheden in sociaal contact
ASS | Asperger | moeilijkheden in sociaal contact
Hechtingsproblemen
Gedragsproblemen
Onverklaarde lichamelijke klachten | OLK
Schoolweigering
Zindelijkheidsproblemen
DCD | Developmental Coordination Disorder
MCDD | Multiple Complex Developmental Disorder
Dyslexie | Complexe taalstoornis
Dyscalculie | Complexe rekenstoornis

 
Opleidingsinstituut
OCRN draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met de Vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het lectoraat van de Hanzehogeschool. Daarnaast is OCRN praktijkopleidingsplaats voor de universitaire opleidingen psychologie en orthopedagogiek. OCRN is ook erkend opleidingsinstituut voor de postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut , Orthopedagoog-Generalist en de opleiding tot Verpleegkundig Specialist. 
Klinisch Psycholoog Dr. Frederiec Withaar is directeur zorg en Hoofddocent opleiding tot Klinisch Psycholoog. Klinisch Psychologen Dr. Iris Schmidt en Rosemarie zijn de Boer zijn praktijkopleiders. Kinder- en Jeugdpsychiaters: Annelieke van Bokhoven, Esther Hiemstra, Peter Hulshof en Marjan Zijlstra. Kinderarts/medisch specialist: Nynke Kuindersma. 

 
Waar staat OCRN voor? 
Het Orthopedagogisch Centrum Regio Noord (OCRN) is opgericht in 2006. In de loop van de tijd is het centrum voor orthopedagogiek uitgegroeid tot een multidisciplinaire praktijk voor Kinder- & Jeugd GGZ | Dyslexiezorg, waarin de orthopedagogiek één van de disciplines is naast de kinder- en jeugdpsychiatrie, geneeskunde, neurolinguïstiek, neuropsychologie, ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en klinische psychologie. De kinder- en jeugdpsychiaters, kinderarts en andere dokters, psychologen, neurolinguïsten en orthopedagogen werken nauw samen. In de afgelopen tien jaar is OCRN een begrip geworden en staat bekend om haar analytische diagnostiek en behandeling in een respectvolle context; die respectvolle houding wordt overigens ook verwacht van de cliënt. OCRN werkt met evidenced based behandelingen; diagnostiek en behandeling zijn gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. De cliënttevredenheid ligt voortdurend boven het 'rapportcijfer' 8, bij zowel de ouders als kinderen en jongeren. OCRN is HKZ-gecertificeerd (Keurmerkinstituut) en is zich ervan bewust hier elke dag opnieuw weer invulling aan te moeten geven. 
 
Aandacht voor het 'kleine' en het 'grote' in het leven van kinderen en jeugdigen
Bij OCRN is er aandacht voor het 'kleine' en het 'grote': de fris geschikte bloemen, schone gangen en behandelkamers en vriendelijke bejegening, zeggen ook iets over de wijze van diagnosticeren en behandelen, de lezing die één van de medewerkers geeft of de colleges die worden verzorgd voor postdoctorale opleidingen. OCRN is een praktijk voor Kinder- & Jeugd GGZ en dyslexiezorg en werkt daarom bij uitstek multidisciplinair: de neuropsychologen ontmoeten de dokters, die op hun beurt kennismaken met de neurolinguïsten. De neurolinguïsten werken samen met de psychologen en orthopedagogen, die op hun beurt gebruik maken van de kennis van ontwikkelingspsychologen en klinisch psychologen. Een kind dat (of jongere die) bij de Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ wordt aangemeld, kan door meerdere 'onderzoeksbrillen' bekeken worden. Ook op deze wijze wil OCRN de kwaliteit van haar onderzoek waarborgen. 
    
HKZ - gecertificeerd (Keurmerkinstituut)
OCRN is HKZ-gecertificeerd; HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.
Het HKZ-Certificaat betekent dat door middel van extern onderzoek vastgesteld is dat OCRN:
goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

 
OCRN Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ
OCRN Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ richt zich expliciet op de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met psychische problemen. OCRN biedt geen spoedeisende 24/7 hulp. OCRN Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende instelling.
 
 
OCRN Afdeling Dyslexiezorg
De dyslexiezorg van OCRN richt zich op diagnostiek en behandeling van dyslexie bij cliënten van​ zes jaar tot ver in de volwassenheid. De kwaliteit van de dyslexiezorg is erkend door het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD); daarmee beschikt OCRN over het kwaliteitszegel van het NRD. De dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN blijkt zeer effectief. Uit effectiviteitsonderzoek blijken zowel de technische leesprestaties op woord- en tekstniveau als de spellingprestaties significant te zijn verbeterd ten opzichte van het niveau van spellen dat kinderen bij de start van het behandeltraject hadden. Nog niet eerder is het beloop van dyslexiebehandelingen beschreven op de wijze van het onlangs afgeronde onderzoek. ​Prof. dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert van de Rijksuniversiteit Groningen - afdeling Orthopedagogiek - heeft de begeleiding en supervisie verzorgd van effectiviteitsonderzoek naar de dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN Afdeling Dyslexiezorg. ​


 Forte GGZ Afdeling Volwassenen | Studenten Poli
Volwassenen met psychische problemen worden verwezen naar partnerorganisatie Forte GGZ in Assen, Groningen of Leeuwarden. Stress, vermoeidheid, verdriet, onzekerheid, ongerustheid, neerslachtigheid of gevoelens van gejaagdheid en angst kunnen het dagelijkse leven in meer of mindere mate beïnvloeden, uw of jouw evenwicht verstoren. Het team van Forte GGZ biedt behandeling voor zowel lichtere als zwaardere, ernstige klachten. Iedere dag weer vertrouwen de cliënten op de deskundigheid van ons team; we zien het als een opdracht dit waar te maken en te voldoen aan de verwachtingen, of meer. Het betrokken en ervaren team staat voor een persoonlijke benadering in een efficiënte praktijkvoering. Bij Forte GGZ werken ervaren hulpverleners; de cliënt krijgt niet te maken met stagiaires of psychologen in een werkervaringsplaats. 

"Kort als het kan, langer als dit nodig  is en altijd vlot in de omgang, nuchter in de benadering en respectvol in de bejegening."


Telefoonnummer secretariaat: 050 205 33 44.
Behandeling door Forte GGZ valt onder het basispakket van alle zorgverzekeraars
Voor meer informatie: www.forteggz.nl

 
  1. Privacy
  2. Sitemap
Gerealiseerd door Time2impress    

Menu