Klachten

OCRN hecht grote waarde aan een goede, efficiënte en cliëntvriendelijke dienstverlening. Onze medewerkers doen hun uiterste best om u als cliënt en als ouder/verzorger van de de cliënt op een prettige manier van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u in uw verwachtingen wordt teleurgesteld. Als dat zo is: Laat het ons weten! We kunnen dan samen met u proberen om tot een oplossing te komen. Hier leest u hoe u uw onvrede bij ons kenbaar kunt maken. Wilt u een klacht indienen, raadpleegt u dan het uitgebreide Klachtenreglement. Dit is op te vragen bij het Secretariaat van OCRN.

Beginnen bij het begin...
De kortste weg om uw onvrede te uiten en snel een oplossing te vinden, is uw klacht direct te bespreken met de betrokkenen persoon of personen. Bent u van mening dat u verkeerd of onzorgvuldig behandeld bent? Neemt u dan eerst contact op met uw behandelaar. Gaat de klacht over meer algemene zaken rondom de behandeling of wilt u uw klacht liever niet met de behandelaar zelf bespreken, dan kunt u zich wenden tot de regiebehandelaar. Indien uw klacht gaat over de facturatie van de verleende zorg door OCRN, kunt u dit bespreken met de directeur bedrijfsvoering (financiën). Via het secretariaat kunt u een afspraak maken. Heeft uw klacht betrekking op de manier waarop OCRN omgaat met uw privacy of wilt u uw rechten uitoefenen in het kader van de AVG, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@ocrn.nl. Samen met u zal worden uitgezocht waar er zich eventuele misverstanden voordoen en zal worden geprobeerd een voor u en OCRN snelle en passende oplossing voor het probleem te vinden.

...dan een tussenstap...
Vindt u het moeilijk om de klacht met de betrokkene(n) te bespreken, heeft het gesprek met de betrokkene(n) niet het gewenste resultaat of bent u niet tevreden over het gesprek met de betrokken werknemer van OCRN? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het management van OCRN. Een afspraak kan eveneens worden gemaakt via het Secretariaat.

…de vertrouwenspersoon raadplegen...
U kunt te allen tijde contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon. Deze is niet werkzaam voor OCRN. De vertrouwenspersoon is de brug tussen u en OCRN en luistert naar uw verhaal, probeert u te helpen in gesprekken met OCRN, maar doet geen uitspraak over uw klacht. Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook legt de vertrouwenspersoon uit wat de rechten en plichten zijn voor u en voor OCRN. Het raadplegen van de vertrouwenspersoon is gratis. Een vertrouwenspersoon zal wat u vertelt nooit openbaar maken. Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor u of de mensen om u heen. Dat bespreekt de vertrouwenspersoon altijd eerst met u. Er gebeurt niets buiten u om. U kunt in contact komen met een vertrouwenspersoon door te bellen met de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Afhankelijk van de regio waarin u woont en bij welke vestiging van OCRN u staat ingeschreven, wordt u dan doorverbonden met Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Friesland of Zorgbelang Drenthe.

...dan de klachtencommissie
Bent u na uw afspraak met het management van OCRN nog steeds van mening dat er onvoldoende aandacht aan uw kritiek is besteed of dat uw ontevredenheid nog niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u - of een vertegenwoordiger van u - uw klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie van OCRN. De voorzitter van deze klachtencommissie is geen medewerker van OCRN en daarmee onafhankelijk. U ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van uw brief, informatie over de verdere procedure en informatie over de samenstelling van de klachtencommissie. De klachtencommissie zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, een beslissing nemen over uw klacht. Indien uw klacht gegrond wordt verklaard, brengt de klachtencommissie een advies uit naar u en OCRN. De klachtencommissie is zelf echter niet bevoegd om maatregelen te treffen ten aanzien van uw behandeling en kan aan medewerkers van OCRN geen bindende opdrachten geven.

Direct aanmelden